مواد لازم: سرکه دو واحد، عسل پنج واحد، آب چهار واحد یا آن قدر که لازم باشد با توجه به غلظتی که مورد نظر است. طرز تهیه: ابتدا هر سه جزء را مخلوط کرده بجوشانید و کف آن را بگیرید تا به یک چهارم برسد و به قوام آید و عده ای معتقدند آن قدر بجوشد تا یک پنجم مخلوط باقی بماند. در نسخه دیگری مقدار سرکه یک واحد، عسل خوب خالص
۲/۵ واحد و مقدار آب بر حسب اینکه بخواهد با چه غلظتی تهیه شود در نظر گرفته می شود. مخلوط را بجوشانید و کف آن را بگیرید تا قوام آید. در نسخه دیگری مقدار سرکه یک واحد و مقدار عسل ۵ واحد گرفته می شود. بدیهی است خواص درمانی آنها متفاوت خواهد بود.
• سکنجبین ساده برای تسکین عطش، باز کردن انسداد عروق، رفع سردرد گرم، تقویت معده و کبد مفید است. اگر سرکه و عسل برابر باشد برای بیماری های بلغمی، باز کردن انسداد عروق، تقویت کبد و معده و تب های مزمن نافع است ولی اگر از سرکه و شکر سرخ برابر استفاده شود، مزه آن ترش خواهد بود و نوشابه مایل به سردی است و برای رفع صفرا، تب، باز کردن انسداد عروق، رفع تشنگی، ناراحتیهای طحال، کبد و معده مصرف می شود.